School logo

EFMS News

Link to Main page
Link to Our Faculty & Staff
Link to Our Students
Link to About Us
Link to Our Parents
Link to Programs
Link to Partnerships

Plan rezo ouvèti lekòl EFMS 352 la

25 Out, 2020

Plan sa a te prezante bay paran yo ak elèv yo aswè a 6:00 pm.

Nan PowerPoint

Nan PDF

Nan Google Dyapozitiv

EFMS 352 Modèl Pwogramasyon

August 20th 2020 -

EFMS 352 ap mache pi devan ak yon modèl aprantisaj miks.

Blended Learning Table

Estrikti nan jounen an: nan orè lekòl la

Student Schedule

Sant Kiltirèl Ifetayo ap ofri klas otòn sa a - enskri kounye a

Ifetayo Flyer 1

 

Ifetayo flyer 2

Ifetayo flyer 3

Ifetayo Flyer 4

Ifetayo Flyer 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo ofri leson patikilye SHSAT pou elèv klas 7yèm ane yo

24 Out 2020

SHSAT se egzamen antre epi se sèlman kritè pou admisyon nan uit nan lekòl segondè espesyalize nan vil Nouyòk. Tès la konsiste de yon seksyon matematik ak yon seksyon vèbal.

SHSAT a bay elèv yo yon chans pou yo admèt yo nan kèk nan lekòl segondè yo anwo nan Vil New York ak nan Etazini. Lekòl Segondè Espesyalize bay elèv yo bèl opòtinite ak resous bèl bagay. Yo se tou nan pi bon lekòl segondè yo nan preparasyon pou kolèj, e majorite elèv ki nan lekòl segondè espesyalize yo fini nan kolèj ak inivèsite tèt yo.

enskri

Link to AIM Project

Sondaj Paran pou Mande Aprantisaj Remote:

27 Out, 2020

https://www.nycenet.edu/surveys/Guardian

EFMS Paran / Gadyen:

Mwen espere ke ou menm ak fanmi ou yo san danje epi yo fè byen. Li enpòtan anpil ke ou ranpli sondaj la nan anba a pou endike si ou ta renmen pitit ou a patisipe nan aprantisaj aleka apati 10 septanm. Tanpri ranpli sondaj sa a 1ye SEPTANM. Nou bezwen enfòmasyon sa a pou pwogram elèv ou yo pou ane akademik 2020-2021.

Mèsi pou kowoperasyon ou.

Mesaj Chanselye a

Lèt pou paran yo nan men Chanselye a

Retounen nan Lekòl

Lekòl nou an ap reouvri 1ye oktòb

17 septanm 2020

Jodi a Chanselye a te anonse ke nou pral pouse tounen dat la pou aprantisaj an pèsòn pou tout lekòl presegondè a, 1 oktòb 2020. Sou 21 septanm tout elèv yo ap resevwa enstriksyon aleka jiskaske 30 septanm ak aprantisaj melanje kòmanse sou, 1 oktòb 2020.

Reyinyon Oryantasyon 6yèm ane

1 septanm 2020

Jodi a Madam Rowe te rankontre ak paran klas 6yèm ane. Prezantasyon li enkli isit la::

Nan Powerpoint

Nan PDF

Nan Google Slides