Byenveni nan Ebbets Field Middle Middle COVID-19 repons paj la. Anba a, w ap jwenn tout enfòmasyon enpòtan sou fason nou ap chanje fason nou opere pou redwi risk pou enfeksyon COVID-19. Nou ap fè tout sa nou kapab asire ke anplwaye yo, elèv yo, ak fanmi yo san danje. Tanpri tcheke tounen regilyèman, menm jan nou pral mete enfòmasyon yo isit la kòm kondisyon chanje.

Dènye mete ajou: 1 septanm 2020

APLIKASYON LEKL LA

APLIKASYON APRANN HYBRID POU OTO 2020

Nou ap kòmanse ane lekòl la ak yon orè aprantisaj ibrid. Sa vle di pitit ou a pral lekòl kèk jou epi l ap travay nan kay nan lòt jou. Si konte nou an deplase nan yon Ijans Nivo 4 Nivo, nou pral chanje a 100% aprantisaj aleka pou tout elèv yo. Tcheke paj sa a pou mizajou.

Gwoup A Elèv yo pral nan lekòl lendi ak madi ak travay nan kay la vandredi.

Gwoup B Elèv yo pral nan lekòl mèkredi ak jedi ak travay nan kay la vandredi.

Gwoup C Elèv yo ap travay nan kay soti nan Lendi jiska Vandredi.

Tout elèv ap travay nan kay vandredi.

Si ou bezwen chanje jou aprantisaj pitit ou a, kontakte Madam Ersell Mellis nan emellis@schools.nyc.gov oswa 917-435-3676

Si ou prefere yon orè aprantisaj 100% sou entènèt pou pitit ou ane sa a, ranpli demann lan isit la oswa tanpri kontakte Madam Mellis.

Jounen lekòl la ap kouri soti nan 8:20 am - 2:19 pm - Elèv yo ap rive nan 8:50 am. Elèv yo ka depoze pa pi bonè pase 7:45 am epi yo dwe ranmase san pèdi tan nan fen jounen lekòl la.

Fakilte ak Anplwaye ap dirije reyinyon Ekip Aprantisaj / Kontni Pwofesyonèl nan Lendi. Angajman Paran oswa Responsablite Pwofesyonèl yo ap fèt nan Madi. Fòmasyon ak lòt aktivite pwofesyonèl yo pral fè adistans vandredi.

 

 

KONSÈY KLE

Si ou gen nenpòt kesyon sou plan an COVID-19, tanpri kontakte Ersell Mellis:

Imèl

emellis@schools.nyc.gov

Telefòn: 718-941-5097

Telefòn: 917-435-3676

Adrès

46 Mc Keever Place

Brooklyn, New York 11225

 

 

Ou kapab tou konekte ak pwofesè ou dirèkteman lè l sèvi avèk Anyè a Anplwaye.

                           ENFMASYON SOU sekirite

Responsablite ou pandan ou nan bilding lan

Nou mete pwosedi sekirite anplas pou kenbe etidyan nou yo ak anplwaye yo rete an sante.

· Mask: Tout mas (pwofesè, anplwaye yo, ak vizitè yo) ak elèv ki nan klas 2 e yo pandan y ap nan bilding lan dwe mete tout mask yo tout tan. Si pitit ou pa kapab mete yon mask pou rezon medikal, yo dwe gen yon eskiz siyen pa yon doktè nan dosye nan biwo a.

· Lavaj men: Elèv yo ak anplwaye yo dwe lave men ou byen anvan ak apre manje, apre yo fin itilize twalèt la, si yo ekspoze a likid kò (tankou krache oswa etènye), ak nan lòt lè nesesè pandan tout jounen an.

· Pwosedi Drop-off ak pickup: Tanpri, kenbe distans sosyal ant fanmi yo pandan gout-off ak pickup. Paran yo pa gen dwa antre nan bilding lan avèk pitit yo sof si aranjman yo te fèt davans ak biwo a. Tanpri deplase atravè liy lan drop-off ak pickup kòm byen vit ke posib fè plas pou fanmi dèyè ou.

· Vizite lekòl nou an: Nou limite vizitè nan lekòl la pandan tan sa a. Paran ak volontè nan kominote a ak nan-moun leson patikilye yo te sispann jouk lòt avi. Pifò nan konferans paran-pwofesè ak lòt reyinyon ka fèt nòmalman. Tout vizit dwe pre-apwouve ak pwograme ak biwo a.

· Pandan ke ou nan bilding lan: Lè ou antre nan bilding lan, tanpri tcheke nan nan biwo a devan. Pandan tcheke-an, yo pral ba w yon nametag ak raple yo mete mask ou a tout tan.

· Flux trafik nan koulwa ak zòn komen yo: koulwa yo make ak flèch. Tanpri kenbe omwen distans 3 pye ant ou menm ak lòt moun.

· Maladi: Elèv ak anplwaye ki montre siy maladi oswa ki gen lafyèv ki gen plis pase 99.9 ° F dwe rete lakay yo. Si ou menm oswa yon moun ou konnen gen COVID-19 (oswa ki montre sentòm COVID-19 tankou touse oswa lafyèv), li nesesè pou ou rete lakay ou oswa nan yon sant sante deziyen pou yon minimòm 14 jou. Tanpri kontakte nou via telefòn oswa imèl pi vit ke posib.

· Esplikasyon pou lokal tès COVID-19: Tanpri vizite kote ki fè tès Coronavirus pou jwenn yon sit tès ki pi pre ou.

Prekosyon Sekirite nan Lekòl nou an

Anplis de mande pou tout moun mete mask, lave men, epi kenbe distans sosyal, lekòl nou an te pran plizyè etap pou amelyore sekirite anplwaye nou yo ak elèv yo. Otorite sante lokal yo rekòmande etap sa yo pou diminye risk transmisyon COVID-19 ak lòt maladi.

· Chanjman nan gwosè klas la: Nou te redwi gwosè klas mwayèn nan 31 a 18 pou enstriksyon an pèsòn.

· Amelyorasyon nan vantilasyon: Nan yon efò maksimize sikilasyon lè a, nou ap louvri fenèt kèlkeswa lè sa posib epi yo te ajoute fanatik endistriyèl nan zòn ki gen gwo trafik.

· Ogmantasyon nan frekans frekans: Se ekip gadyen nou an angaje nan netwaye tout salklas de fwa chak jou, yon fwa anvan jounen lekòl la ak yon fwa nan apremidi a. Anplis de sa, yo te bay tout pwofesè salklas yo ti sèvyèt mouye pou sanitè pou siye desann sifas ak pataje resous sou yon baz kòm-nesesè pandan tout jounen lekòl la.

· Sanitasyon men: Tout twalèt yo te ranpli avèk savon siplemantè pou lave men souvan. Anplis de sa, nou te bay pwofesè yo avèk dezenfektan pou men pou salklas la ak estasyon sanitizan men ajoute nan zòn komen yo.

 

                                                    GID POU Aprantisaj ibrid ak REMOTE

Ki jan ibrid aprantisaj travay

Aprantisaj ibrid konbine enstriksyon nan klas ak aprantisaj nan kay. Sa pèmèt nou limite kantite elèv ki nan bilding lan chak jou pou distans sosyal san danje, pandan n ap toujou asire ke elèv yo ka benefisye de entèraksyon dirèk ak pwofesè yo ak kamarad klas yo.

· Pandan jou nan klas, pwofesè yo pral bay enstriksyon dirèk tout klas epi ansèyman an ti gwoup. Jou sa yo pral itilize prensipalman pou entwodwi nouvo sijè, bay ti gwoup ak yon sèl-a-yon sèl enstriksyon sipò, ak fè evalyasyon yo kontwole pwogrè elèv nan direksyon pou estanda.

· Yo pral bay elèv yo aktivite adisyonèl pou yo travay endepandan pou jou aprantisaj lakay yo. Aktivite sa yo pral pèmèt elèv yo aplike epi pratike sa yo te aprann nan klas la. Gen pouvwa pou yon konbinezon de teknoloji ki baze sou aktivite aprantisaj ak offline workheets, pwojè, ak ekri devwa. Aktivite aprantisaj lakay yo se yon pati enpòtan nan pwosesis aprantisaj la epi yo pral resevwa nòt.

· Pwofesè yo ak espesyalis entèvansyon yo ap limite "vityèl lè biwo" (sou Google salklas) apre lè lekòl lendi - jedi ak pandan jounen an vandredi. Elèv ki gen kesyon oswa ki bezwen plis sipò ka tcheke nan ak pwofesè yo pandan lè biwo yo pou ede ak devwa aprantisaj lakay yo.

· Elèv ki gen IEP oswa 504 plan, oswa ki te idantifye kòm ki gen risk pou pa satisfè nòm akademik yo, ka gen plis entèvansyon endividyèl youn oswa lòt bay swa pratikman oswa nan lekòl jou vandredi.

Ap atann ansèyman aleka

Pandan ibrid oswa 100% aprantisaj adistans, yo atann pou pitit ou a ranpli tout devwa pwofesè a bay. An menm tan an, nou rekonèt ke travay endepandan nan kay la diferan ak difisil pou anpil elèv, se konsa nou vle bay fleksibilite.

· Elèv yo ak fanmi yo ta dwe tcheke salklas Google chak jou pou dènye enfòmasyon enpòtan nan men pwofesè yo.

· Y ap afiche devwa lakay pou semèn nan nan Gwoup Google nan Lendi maten chak semèn.

· Devwa lakay pou chak semèn ta dwe tounen nan 4:00 chak vandredi. Devwa yo ap resevwa nòt.

· Tout elèv yo dwe siyen nan Virtual Home Room a 9:00 vandredi nan Google Hangouts. Chèche lyen nan salklas Google pwofesè a.

· Pandan 100% aprantisaj a distans, pwofesè ou a ka kondwi klas ap viv atravè Google Hangouts. Tcheke salklas Google pou orè klas ap viv la.

· Lè wap siyen pou klas vityèl oswa reyinyon yo, yo atann pou elèv yo rive alè, byen abiye, ak pare pou yo aprann. Nou sijere siyen nan 5 minit anvan klas kòmanse. Tanpri eseye diminye bri background ak distraksyon otank posib.

Teknoloji: Jwenn yon aparèy ak Aksè sou Entènèt la

Nou pran angajman pou asire ke tout elèv kapab konekte avèk siksè sou aprantisaj sou entènèt pandan jou aprantisaj lakay yo.

· Si elèv ou a bezwen yon konpitè pòtatif oswa yon grenn, ranpli Fòm Demann pou Aparèy la pou rezève aparèy ou an. Anpren yon aparèy gratis! Elèv ki nan klas K - 3 yo pral resevwa tablèt ak elèv ki nan klas 4-5 pral resevwa laptops.

· Aparèy prete yo ta dwe itilize pou rezon lekòl sèlman epi kenbe yo nan yon kote ki an sekirite. Pran aparèy ou avèk ou nan jou nan lekòl la.

· Si w ap itilize aparèy pwòp ou a, asire w ke li satisfè kondisyon yo ki teknoloji pou aprantisaj sou entènèt.

· Si ou pa gen aksè nan Entènèt lakay ou, tcheke lis founisè sèvis ki bay koneksyon gratis pou fanmi ki touche mwens pase $ 50,000 pa ane ak elèv ki aprann lakay yo.

· Si ou pa kapab jwenn entènèt branche nan kay ou, pwofesè pitit ou a ap travay avèk ou pou bay lòt misyon offline.

· Si w gen pwoblèm pou konekte ak Google Salklas, Google Hangouts, oswa nenpòt nan resous sou entènèt aprantisaj nou an, kontakte Mesye Henry pou sipò teknoloji.

Konsèy pou siksè nan lakay Aprantisaj

Aprantisaj nan kay ap gade diferan pase yon jounen nòmal lekòl la. Kantite tan pitit ou ta dwe espere patisipe nan aktivite aprantisaj yo ap varye selon laj ak nivo klas la. Ap atann ki anba a yo se direktiv yo. Si pitit ou a pa kapab ranpli devwa aprantisaj nan kay la nan peryòd tan ki rekòmande pi ba a, kontakte pwofesè pitit ou a pou diskite sou yon chaj modifikasyon plasman an.

· Asire pitit ou gen yon kote trankil pou l travay (ideyalman yon biwo oswa yon tab) ak founiti lekòl yo bezwen. Eseye retire distraksyon tankou televizyon an oswa lòt teknoloji ki pa nesesè pou aprann.

· Pou klas K-2, atann pitit ou a travay jiska 2 èdtan pou chak jou, kase moute nan sesyon ki pa plis pase 30 minit.

· Pou klas 3-5, atann pitit ou a travay jiska 4 èdtan chak jou, kase moute nan sesyon ki pa plis pase yon èdtan.

· Pitit ou ka benefisye de konsantre sou yon kantite limite matyè chak jou. Pou egzanp, Si yo ap travay nan kay Lendi-Mèkredi-Vandredi yo, yo ka vle travay sou syans ak matematik lendi, Syans sosyal ak angle Lang Arts nan Mèkredi, epi sèvi ak vandredi kenbe yo sou tout devwa ki poko fin fèt.

                                                                                                APRANN NAN RESOUS POU KAY
Link to I-Ready
Link ti Google classroom
Link to IXL
                                                                                              RESOUS POU FANMI yo

                                        Repa gratis

  Link to Free meals 

Manje Hub yo pral opere pou timoun ak fanmi yo ant 7:30 am ak 11:30 am, ak pou granmoun soti nan 11:30 am a 1:30 pm.
Pa gen moun ki pral vire ale nan nenpòt ki lè • Tout granmoun ak timoun ka ranmase manje miltip nan yon sèl fwa.

                                                          Èd pou Fanmi yo

Nou konnen ke anpil fanmi yo ap konbat pandan tan sa a, e nou la pou ede.

· Nou bay manje maten gratis ak manje midi pou tout elèv yo pandan jounen lekòl la. Elèv yo ak fanmi yo ki bezwen plis sipò manje ka pran manje gratis nan pwogram Meal Hub (gade lyen ki sou bò goch).

· Travayè sosyal nou an ak sikyat lekòl la disponib pou reyinyon vityèl. Yo kapab tou konekte fanmi ou ak resous kominote a ede ou.

o Tanpri kontakte Madam Thomas, Sikyat Lekòl nou an, si pitit ou gen pwoblèm chòk oswa pwoblèm sante mantal oswa si li bezwen evalye pou yon plan IEP oswa 504.

o Tanpri kontakte Mesye Jones, Travayè Sosyal nou an, si fanmi ou pèdi lojman, ap fè eksperyans yon kriz, oswa bezwen plis sipò pandan tan sa a.

· Gen anpil resous kominotè ki disponib pou fanmi ki bezwen èd ak sipò lojman, sèvis piblik, sèvis sante mantal, sèvis kriz, ak lòt sipò pandan tan sa a. Sèvi ak lyen rapid pou konekte ak plis resous kominote a.

Resous kominotè

         Mental Health Resources

         CDC COVID Resources

         Find A COVID Test Center

         NYC Housing Support

         Find A Hospital

         Utility Bill Assistance

MIZAJOU
Pou rete jiska dat ak nenpòt ki chanjman nan pwosedi oswa orè, tanpri bookmark paj sa a sou navigatè ou a. Nou pral tou voye imèl bay tout fanmi yo.
Reyinyon BEZWEN ESPESYAL

· Timoun travayè esansyèl: Nou ofri yon opsyon pou enstriksyon 100% an pèsòn pou timoun travayè esansyèl yo. Kontakte Ersell Mellis nan emellis@schools.nyc.gov oswa 917-435-3676 pou enfòmasyon.

· Fanmi ki vle kontinye aprann adistans: Si pitit ou oswa yon manm nan fanmi an gen gwo risk pou konplikasyon akòz COVID-19 ka chwazi pou li kontinye 100% aprantisaj remote. Kontakte Ersell Mellis nan emellis@schools.nyc.gov oswa 917-435-3676 pou enskri pitit ou nan pwogram aprantisaj aleka nou an.

School logo

COVID-19 Updates

Link to Main page
Link to Our Faculty & Staff
Link to Our Students
Link to About Us
Link to Our Parents
Link to Programs
Link to Partnerships