NYC Department of Education
Top Navigation bar
Home
Change font size
Haitian Creole
Spanish
Arabic
French
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 logo
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Ebbets Field Middle School - MS 352
EFMS 352 Webpage top banner
Determination + Perseverance + Resilience = SUCCESS
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
About Us link
Our Students link
EFMS 352 Webpage top banner
Programs link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Parents link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Faculty and Staff  link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Partnership link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
About Us
Ebbets Field Front yard
Ebbets Field Front yard right side

Lekòl Mwayen Ebbets se yon sant edikasyon entènasyonal, ki te fonde an 2005 epi ki chita sou kanpis Jackie Robinson - kay orijinal ak istorik Brooklyn Dodgers yo. Majorite elèv nou yo se imigran oswa pitit imigran. Nou fyè de eritaj sa a ak divèsite. Tout kourikoulòm nou yo, ki soti nan matematik jiska syans sosyal, yo enfuze ak boza. Nan moman sa a, lekòl la ap anbake sou yon apwòch inovatè pou enkòpore syans enfòmatik (pwogramasyon) pou rezoud pwoblèm reyèl nan tout domèn kontni yo.

Nou se yon ti kominote apranti kote chak pwofesè konnen chak elèv e chak elèv gen plizyè opòtinite pou kòmanse ak kenbe zanmi pozitif ak kamarad klas yo.

Si ou ta renmen vizite lekòl nou an, tanpri pwograme yon vwayaj avèk koòdonatè paran nou an, Ersel Mellis nan emellis@schools.nyc.gov oswa 917-435-3676

46 Mc Keever Place

Brooklyn, New York 11225

718-941-5097

School interest form
Link to School Calendar
Link to Google Classroom
Link to I-Ready program
Link to IXL program
Link to My Schools
Link to Twitter
Link to facebook
Link to Instgram
Link to BRIC Museum
Link to Broadway Junior
Link to Brooklyn Museum
Link to Brooklyn Public Library
Link to College Access For All
Link to Computer Science For All
Link to New York Edge
Link to Ensemble Connect
Link to Ifetayo
Link to Interborough
Link to Medgar Evers College
Link to Success Highways
Copyright © 2020 Ebbets Field Middle School